Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

Maria Skłodowska-Curie

  Zofia Jerzmanowska (1906-1999)

Urodzona w 1906 roku w Warszawie, w rodzinie farmaceutów. Po maturze w 1924 roku Zofia miała nie lada dylemat, jak pokierować swoim dalszym życiem, szczególnie dlatego, że jak twierdziła „miała pewne uzdolnienia i do matematyki, i do nauk przyrodniczych”. Jednak za namową pewnego adoratora z II roku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej postanowiła studiować chemię. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ w tamtych czasach obowiązywał numerus clausus dla kobiet (podczas egzaminów przyjmowano tylko 10% z nich). Uważano wówczas, że kobieta inżynier będzie miała ogromne trudności w znalezieniu pracy w przemyśle, dlatego nie należy przygotowywać zbyt wielu absolwentek. Od tej pory stała się feministką. Czytaj dalej...

  Aleksander Wiesław Zamojski (1929-2004)

Urodził się w Poznaniu. W 1948 roku rozpoczął studnia na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej, gdzie w 1952 roku uzyskał tytuł inżyniera, a dwa lata później – magistra nauk chemicznych. Tego samego roku przeniósł się do Warszawy – tam objął etat asystenta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach pracy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem Profesora Osmana Achmatowicza, rozpoczął badania nad reaktywnością niektórych dienofili w reakcji Dielsa-Aldera, m.in. cyjanku karbonylu CO(CN)2 oraz mezoksalanu dietylu. W 1959 roku uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych... Czytaj dalej...

Wanda Polaczkowa (1901-1985)

Wanda Polaczkowa (z domu Bryda) urodziła się w 1901 roku w Drohobyczu (obwód lwowski). Po maturze w 1921 roku wstąpiła na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego, na którym w 1926 roku uzyskała tytuł doktora w zakresie chemia. Pracę p.t. ”Studia nad Fischerowską syntezą indolu” wykonała pod kierunkiem prof. dr. A. Korczyńskiego. Jeszcze będąc studentką (1924 rok) została zatrudniona na stanowisku młodszej asystentki w Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Poznańskiego, a w latach 1926-1929 - starszej asystentki. Czytaj dalej...

  Osman Achmatowicz (1899-1988)

Urodzony w Bergaliszkach (Wileńszczyzna). Pochodził z książęcego rodu Tatarów litewskich (18-te pokolenie), których rodowód sięga przełomu XIV i XV w. Był synem Aleksandra Achmatowicza, właściciela ziemskiego i wybitnego prawnika [...]. Kształcił się początkowo w Piotrogrodzie, gdzie w 1916 r. uzyskał maturę. Później przez kilka lat studiował w Piotrogrodzkim Instytucie Górniczym. W 1918 r. wraz z rodziną przeniósł się do Wilna i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym odrodzonego po wojnie Uniwersytetu Stefana Batorego. Czytaj dalej...

   Kazimierz Funk (1884-1967)

Urodził się w Warszawie, gdzie ukończył szkołę średnią. W 1900 roku wyjechał do Szwajcarii – w Genewie studiował biologię, natomiast w Bernie – chemię. To właśnie na Uniwersytecie Berneńskim, pracując pod kierunkiem polskiego chemika prof. Stanisława Kostaneckiego, prowadził badania dotyczące syntezy estrogenu (hormonu płciowego), których wyniki przedstawił w pracy doktorskiej (1904 r.). Czytaj dalej...

   Przemysław Mastalerz (1925-2011)

Urodził się w Częstochowie. W latach 1947-1951 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Po obronie pracy magisterskiej pracował w kilku instytucjach: w Akademii Medycznej we Wrocławiu (1951-53), na Politechnice Wrocławskiej (1953-55) oraz w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1955-62). Tam prowadził badania pod kierunkiem prof. Tadeusza Baranowskiego, na podstawie których w 1959 roku obronił pracę doktorską p.t.: „Inhibitory biosyntezy glutaminy”. Czytaj dalej...

  Leon Paweł Marchlewski (1869-1946)

Urodził się 1869 roku we Włocławku. W 1886 roku ukończył w Warszawie Państwową Szkołę Realną i zatrudnił się w pracowni chemicznej tamtejszego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Dwa lata później podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki w Zurychu, które ukończył w 1890 roku. Po ukończeniu studiów objął etat asystenta tej Uczelni u prof. J. Lungego. Wspólnie ze swoim opiekunem naukowym ulepszył metodę analizy mieszaniny tlenków siarki używanych przy produkcji kwasu siarkowego oraz gazów nitrozowych stosowanych przy otrzymywaniu kwasu azotowego. Czytaj dalej...

   Stanisław Kostanecki (1860-1910)

Urodzony w 1860 roku w miejscowości Myszaków, k/Słupcy w Wielkopolsce. Był najstarszym dzieckiem spośród pięciorga rodzeństwa, które po przedwczesnej śmierci ojca wychowywała tylko matka. W roku 1881 otrzymał świadectwo dojrzałości, kończąc szkołę średnią I stopnia (późniejsze gimnazjum) w Poznaniu. Kostanecki, zainspirowany przez wspaniałego nauczyciela chemii ze szkoły średniej prof. T. Kruga, zaczął rozwijać w sobie szczególne zainteresowanie tym przedmiotem. Czytaj dalej...

Kolejne życiorysy pojawią się już wkrótce...